SGF logo
Kontakta oss
Aktiviteter
Möten
Rossbypriset
Medlemskap
Föreningens historia
Länkar

Svenska Geofysiska

Föreningen

Tillbaka till Svenska Nationalkommittén för Geofysik

 
2012-03-09

Ändrad domän

Från och med idag har SGF överlåtit sitt domännamn till den Svenska Nationalkommittén för Geofysisk vid Vetenskapsakademin. Dessa sidor kommer att finnas kvar här under en övergåsperiod.

2010-12-31

Svenska Geofysiska Föreningen läggs ner idag

I enlighet med stämmans beslut den 27 april 2010 läggs Svenska Geofysiska Föreningen ner idag.

2010-09-19

Utdelning av Rossbypriset 2010

Svenska geofysiska föreningen delar ut 2010 års Rossbypris vid en ceremoni kl. 16.15 den 29 september 2010. Priset går till professor emeritus Henning Rodhe och prisutdelningen sker i Hörsalen, Sveriges geologiska undersökning, Villavägen 18 i Uppsala. Efter ceremonin håller pristagaren ett föredrag med titlen "Varför har inte jorden värmts upp som man skulle kunna förvänta?".
Högtidligheterna avslutas med förfriskningar. Hjärtligt välkomna!

Sammanfattning av föredraget:
Jordytans medeltemperatur har under det senaste seklet ökat med ca 0,8 K. Om man utgår från den observerade ökningen av växthusgaser i atmosfären och IPCC:s bedömning av klimatets känslighet kan man uppskatta en förväntat uppvärmning på ca 2,1 K. Hur ska man förklara denna diskrepans? Jag kommer att diskutera möjliga orsaker: osäkerheter i temperaturmätningarna, överlagrade naturliga temperaturvariationer, brist på jämvikt i klimatsystemet, motverkande avkylning av aerosolpartiklar samt en eventuell överskattning av klimatets känslighet. Slutsatsen är att aerosolpartiklar har en betydande avkylande effekt eller att känsligheten är överskattad - eller en kombination av dessa två faktorer.

2010-04-27

Beslut på föreningsstämman 2010

Svenska geofysiska föreningens årsstämma beslutade idag att lägga ner föreningen från och med årsskiftet 2010/2011.
Stämman beslutade också, i en mer positiv anda, att dela ut 2010 års Rossbypris till Henning Rodhe, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet. Motiveringen lyder: Henning Rodhes vetenskapliga gärning har haft stor betydelse för svensk, nordisk och internationell meteorologi. Han har gjort betydande insatser inom bl.a. långväga transport av luftföroreningar, biogeokemiska kretslopp och aerosolers påverkan på klimatet. Henning har aktivt bidragit till den vetenskapliga förståelsen för klimatförändringar och varit pådrivande vid tillkomsten av Bert Bolin Climate Centre vid Stockholms universitet.

2010-04-14

Kallelse till föreningsstämma i Svenska Geofysiska Föreningen

Svenska geofysiska föreningen kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte den 27 april 2010 kl. 15:00 i Hambergsalen, Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16, Uppsala. Alla medlemmar uppmanas besöka stämman då det andra, och slutgiltiga, beslutet om föreningens nedläggning ska fattas. En Rossbypristagare för 2010 ska också utses.
Efter mötet håller Ari Tryggvason ett föredrag om vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull.

Föreningen håller styrelsemöte som vanligt timmen före stämman, i Gästmatsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala.

2009-05-06

Första beslut om nedläggning av Svenska Geofysiska Föreningen

Vid Svenska geofysiska föreningens årsstämma beslutades att föreningen inte läre ska drivas vidare och det första av de två beslut som krävs för nedläggning togs. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas på den ordinarie stämman 2010. Läs Protokollet

2009-04-02

Kallelse till föreningsstämma i Svenska Geofysiska Föreningen

Svenska geofysiska föreningen kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte den 6 maj 2009 kl. 15:00. Vi träffas på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, Arrheniuslaboratoriet, sal C609 på plan 6.

Föreningen håller styrelsemöte som vanligt timmen före stämman, i samma lokal.

2009-02-16

Förlängd nomineringstid för bästa examensarbete i geofysik 2008

Nomineringstiden har förlängts till 1 mars 2009.

2009-01-11

Bästa examensarbete i geofysik 2008

Skicka in förslag och motiveringar till Svenska geofysiska föreningens pris för bästa examensarbete i geofysik under 2008. Alla grenar av geofysiken välkomnas, från alla instituitioner i Sverige.

Reglerna är enkla:
Arbetet ska vara framlagt och godkänt under 2008. Med examen menas kandidat-, magister-, masterexamen eller motsvarande. Institution, examinator eller motsvarande kan nominera kandidater till priset. Pristagaren belönas med 5000 kr. Juryn utses av SGF:s styrelse. Priset kommer att utdelas vid kommande årmöte. Ett tryckt exemplar av examensarbetet samt en elektronisk version, helst som pdf, alternativt fem tryckta exemplar, ska vara inkomna till föreningens sekreterare senast den 15 februari 2009. Följebrevet ska innehålla en motivering till nomineringen på ca 1/2 A4-sida. Skicka nomineringen till:
Svenska geofysiska föreningen
Gerhard Schwarz, sekreterare
SGU
Box 670
751 28 Uppsala
gerhard(punkt)schwarz(at)sgu(punkt)se

2008-04-06

Peter Schmidt, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, belönas för bästa examensarbete i geofysik 2007

Peters examensarbete "On the geothermal gradient and heat produktion in the inner core" tilldelas föreningens pris för bästa examensarbete 2007 med motiveringen: Arbetet är väl strukturerat och föredömligt presenterat. Det håller en mycket hög akademisk nivå där Schmidt på ett självständigt sätt genomför beräkningar som leder till nya idéer om förhållandena i jordklotets kärna.

Prisutdelningen sker i samband med årsmötet den 29 april 2008. Peter Schmidt kommer att hålla ett föredrag om sitt arbete efter prisutdelningen.

2008-04-02

Kallelse till föreningsstämma i Svenska Geofysiska Föreningen

Svenska geofysiska föreningen kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte den 29 april 2008 kl. 15:00. Vi träffas i Hambergsalen på Geocentrum, Uppsala universitet, Villavägen 16, vid ingången.

Föreningen håller styrelsemöte som vanligt timmen före stämman, i SGU, Villavägen 18.

2008-01-15

Bästa examensarbete i geofysik 2007

Skicka in förslag och motiveringar till Svenska geofysiska föreningens pris för bästa examensarbete i geofysik under 2007. Alla grenar av geofysiken välkomnas, från alla instituitioner i Sverige. Inlämningstiden har förlängts till den 1 februari.

2007-09-17

Utdelning av Rossby-priset 2007

Svenska geofysiska föreningen håller prisutdelning för 2007 års Rossby-pris den 17 september, 2007, klockan 16.15 i Hambergsalen, Geocentrum i Uppsala. Efter prisutdelningen ger pristagaren, Prof. Lennart Bengtsson, ett föredrag och högtidligheterna avslutas med förfriskningar på Geocentrum. Alla, medlemmar som icke-medlemmar är hjärtligt välkomna!

2007-05-14

Lennart Bengtsson tilldelas Rossby-priset 2007

Svenska geofysiska föreningens årsmöte utsåg Professor Lennart Bengtsson till 2007 års Rossby-pristagare. Lennart Bengtsson får priset för "För sitt betydelsefulla arbete för utvecklingen av numeriska väderprognoser vid SMHI, för sina fundamentala insatser för det europeiska vädercentret (ECMWF) samt för sina framstående bidrag till den internationella klimatforskningen." Lennart Bengtsson är idag "Senior Research Fellow" vid universitetet i Reading, England.

2006-09-09

Extrastämmans beslut

Svenska geofysiska föreningens extrastämma den 8 september 2006 beslutade att överlämna huvudmannaskapet för tidskriften Tellus till Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) vid Stockholms universitet. De föreslagna stadgeändringarna antogs också av stämman.

2006-08-24

Kallelse till extrastämma i Svenska Geofysiska Föreningen

Svenska geofysiska föreningen kallar medlemmarna till extrastämma den 8 september 2006 kl. 14:30. Vi träffas på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, Arrheniuslaboratoriet, sal C609 på plan 6.

Extrastämmans huvuduppgift är att fastställa föreningens överlämnande av huvudmannaskapet för tidskriften Tellus till Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) vid Stockholms universitet. Det första beslutet om detta togs vid årsmötet den 30 mars, 2006. De föreslagna ändringarna i stadgarna kan ses här, renskrivna här. Vidare kommer 2005 års pris för bästa examensarbete i geofysik att överlämnas till Allid Ferrow. Dagordning för stämman finns här. Efter stämmans slut presenterar Allid sitt arbete On the influence of increased freshwater flux for the meridional overturning in the Nordic Seas/Arctic Ocean: A model study using idealized topography and forcing.

Svenska geofysiska föreningens styrelse sammanträder timmen innan extramötet, på samma plats.

2006-05-10

Pris till bästa examensarbete i geofysik 2005

Svenska geofysiska föreningen delar från och med 2005 ut ett årligt pris till bästa svenska examensarbete i geofysik. Geofysik definieras som alla de vetenskaper som intresserar sig för fysik tillämpad på jorden, och som ryms i svenska geofysiska föreningen: Fasta jordens fysik, geodesi, hydrologi, oceanografi, meteorologi, rymdfysik med flera.

Allid Ferrow, vid Stockholms universitet, utsågs till årets pristagare, och därmed också den förste som får priset.